Advies en coaching

 

Optend coacht raden van bestuur, directeuren en managers in persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid, innovatie, cultuurverandering en systemisch leiderschap.

Optend heeft daarnaast samen met In’tent-communicatie een methode ontwikkeld om bedrijfswaarden betekenis en daadkracht te geven. Jaco de Rapper en Birgitta van Loon (www.intent.nl) stellen in overleg met u het programma samen en begeleiden de bijeenkomsten.

Wij begeleiden medewerkers bij reïntergratieprocessen en adviseren organisaties bij fusies, reorganisaties en bij interne problemen (zie klanten).

De mediation wordt vanuit de narratieve vorm begeleid. Narratieve mediation is relatief jong. Het woord ‘narratief’ (verhalend) duidt op de grote aandacht die in deze vorm van mediation wordt besteed aan de verhalen die partijen vertellen. De woorden die partijen kiezen om hun verhaal te doen, de ervaringen die ze vertellen en vooral ook de ervaringen die ze niet vertellen, de vorm waarin ze hun verhaal gieten en de rol die ze zichzelf en de andere partij in hun verhaal geven, zijn allemaal aspecten die in de narratieve mediation veel aandacht krijgen.

Na de aanmelding vindt een gesprek plaats met beide partijen, waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan de verhalen rond het conflict. De mediation vindt plaats op ons kantoor in Amsterdam of Bolsward, maar kan ook op een andere plek. In het eerste gesprek wordt de verdere procedure besproken. Dit eerste gesprek van 45 minuten is vrijblijvend en kosteloos. In dit gesprek worden partijen geinformeerd over mediation en wordt door de mediator beoordeeld of de aard van het conflict zich leent voor mediation.

Als NMI-geregistreerde mediators werken wij volgens de gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (www.nmi-mediation.nl) en zijn wij gehouden aan hun klacht- en tuchtrecht.


Jaco de Rapper adviseert en begeleidt bij organisatieverandering. Om organisatieverandering te laten slagen is er aandacht voor de zakelijke en de menselijke kant. Het gaat dus om zowel de inhoud als het proces. Goed kunnen omgaan met beide aspecten is voor directies, managers, leidinggevenden een absolute noodzaak. 

Bij de inhoudelijke, zakelijke kant gaat het om beheersing, strategie, kerntaken, structuur, procesbeheersing en de instrumenten. Van het management wordt verwacht hierop te sturen, te plannen en te controleren. Bij de menselijke, procesmatige kant gaat het om de ontwikkeling van visie en cultuur. Van het management wordt verwacht leiding te geven, draagvlak te creeëren, te werken aan betrokkenheid/motivatie, begeleiding/coaching te geven en te zorgen voor adequate informatie en communicatie. 

Optend heeft ruime ervaring om samen met u in elk stadium, dus zowel voorafgaand aan als tijdens de organisatieverandering een professionele analyse met plan van aanpak te maken en ondersteuning te bieden waarbij er balans is tussen de zakelijke en inhoudelijke kant van de verandering.

Jaco de Rapper heeft zich tijdens zijn studie gedragswetenschappen gespecialiserd in organisatieverandering (zie profiel).